Actinidiaceae Gilg & Werderm.

Actinidia
Clematoclethra
Saurauia