Davalliaceae

Araiostegia
Araiostegiella
Davallia
Davallodes
Humata
Pachypleuria
Paradavallodes
Scyphularia
Stenolobus
Trogostolon