Escalloniaceae Dum.

Anopterus
Eremosyne
Escallonia
Forgesia
Polyosma
Tribeles
Valdivia