Iridaceae Juss.

Acidanthera
Alophia
Anapalina
Aristea
Babiana
Bobartia
Calydorea
Chasmanthe
Cipura
Cobana
Crocosmia
Crocus
Cyanixia
Cypella
Devia
Dierama
Dietes
Diplarrena
Duthiastrum
Eleutherine
Ennealophus
Ferraria
Freesia
Geissorhiza
Gelasine
Geosiris
Gladiolus
Herbertia
Hesperantha
Hesperoxiphion
Homeria
Iris
Isophysis
Ixia
Juno
Kelissa
Klattia
Lapeirousia
Larentia
Lethia
Libertia
Mastigostyla
Melasphaerula
Micranthus
Moraea
Nemastylis
Neomarica
Nivenia
Oenostachys
Olsynium
Onira
Orthrosanthus
Patersonia
Phalocallis
Pillansia
Pseudiris
Pseudotrimezia
Radinosiphon
Rheome
Romulea
Salpingostylis
Savannosiphon
Sessilanthera
Siphonostylis
Sisyrinchium
Solenomelus
Sparaxis
Sphenostigma
Synnotia
Syringodea
Tapeinia
Thereianthus
Tigridia
Trimezia
Tritonia
Tritoniopsis
Watsonia
Witsenia
Xenoscapa
Zygotritonia