Plumbaginaceae Juss.

Acantholimon Boiss.
Aegialitis R.Br.
Afrolimon Lincz.
Armeria Willd.
Bakerolimon
Bamiania Lincz.
Bukiniczia Lincz.
Cephalorhizum Popov & Korovin
Ceratostigma Bunge
Chaetolimon (Bunge) Lincz.
Dictyolimon Rech.f.
Dyerophytum Kuntze
Goniolimon Boiss.
Ikonnikovia Lincz.
Limoniastrum Fabr.
Limoniopsis Lincz.
Limonium Mill.
Muellerolimon Lincz.
Neogontscharovia Lincz.
Plumbagella Spach
Plumbago L.
Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski
Saharanthus