Splachnaceae

Aplodon
Brachymitrion
Bryomnium
Dissodon
Eremodon
Haplodon
Moseniella
Orthodon
Raineria
Splachnum
Tayloria
Tetraplodon
Voitia