Thelypteridaceae

Abacopteris
Amauropelta
Amblovenatum
Ampelopteris
Amphineuron
Chingia
Christella
Coryphopteris
Craspedosorus
Cyclogramma
Cyclosorus
Dictyocline
Glaphyropteridopsis
Goniopteris
Leptogramma
Macrothelypteris
Meniscium
Mesoneuron
Mesophlebion
Mesopteris
Metathelypteris
Monogonia
Nannothelypteris
Oreopteris
Parathelypteris
Phegopteris
Plesioneuron
Pneumatopteris
Proferea
Pronephrium
Pseudocyclosorus
Pseudophegopteris
Sphaerostephanos
Stegnogramma
Steiropteris
Thelypteris
Toppingia
Trigonospora