Trigoniaceae Endl.

Humbertiodendron Leandri
Trigonia Aubl.
Trigoniodendron E.F.Guim. & Miguel